Sotsid ja reform võtsid täna meie emadelt 86 miljonit eurot!

Sotsid ja reform näitavad oma suhtumist eakate ja lapsevanemate suhtes: eelarveaukude lappimiseks minnakse täna juba kehtiva seaduse kallale ja riivatakse pensionäride õigustatud ootuseid täiendavale pensionikasvule. Samuti annab vanemapensioni edasilükkamine ühiskonnale hoiatava signaali, et valitsus teeb kärpeid esimesena just lapsevanemate arvelt, mis vähendab lapsevanemate kindlustunnet. See omakorda omab negatiivset mõju sündivusele.

Kokku võetakse 226 000 pensionil olevalt emalt ära esimesel aastal 27 miljonit eurot. Arvesse võttes pensioni aastahinde tõusu järgmistel aastatel ning uute saajate lisandumist oleks riigieelarve kulu 2016. aastal hinnanguliselt 28,7 miljonit eurot ning 2017. aastal hinnanguliselt 30,3 miljonit. Seega 3 aasta peale kokku 86 miljon eurot!

Kaalul pole ainult kahe kooli saatus

Põltsamaa linn on viimase poole aasta jooksul teinud kaks olulist otsust Põltsamaa piirkonna ja kogu Jõgeva maakonna jaoks. Üks neist on hea ja teine kahjuks halb.
Alustame positiivsest. Kuigi Põltsamaa linn jäi omal ajal kõrvale riigigümnaasiumi loomisest, tekkis nüüd võimalus see viga parandada. Jutt käib viimastel kuudel käima lükatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiosa ja Põltsamaa Ametikooli ühendamisest.
Tegemist on väga hea algatusega Põltsamaa linna poolt! Kahe kooli ühendamisel tekiks uus kool, millist teist Eestis ei leidugi. Tegemist oleks riigikooliga, mis pakuks õpilastele nii gümnaasiumi hariduse omandamist riiklike õppekavade alusel ning lisaks ka võimalust omandada kutseharidus.
Väga heal tasemel Soome haridussüsteemis, mille paremaid lahendusi on nii Jõgeva maakonnas kui Eestis tervikuna püütud üle võtta, on sellised koolid väga populaarsed. Akadeemilise gümnaasiumi ja kutsekooli sidumine mitmekesistab õpilastele pakutavat programmi ning vähendab võimalust, et haridusredelil keskastmele pidama jäänud noorel tuleb siseneda tööturule ilma igasuguste oskusteta, nagu see Eestis praegu pahatihti juhtub.
Pole ju saladus, et tööturul kipuvad hätta jääma just need Eesti noored, kel on taskus üksnes gümnaasiumi lõputunnistus, millega ei kaasne ühtki reaalset erialalist oskust. Paraku on need noored langetanud põhikooli järel vale otsuse ning kindla kutse omandamise asemel, pikendanud lapsepõlve, veetnud kolm aastat gümnaasiumis, kust aga ülikooli astumiseks pole paraku n-ö pead jätkunud.

Uus kool andnuks kindluse tuleviku ees
Sestap on väga oluline, et Eestis jätkuks häid ametikoole, kus tublidel noortel inimestel on võimalik omandada nii elukutse kui ka keskharidus. See annab elluastujale võimaluse suunduda pärast ametikooli erialasele tööle või siis proovida edasi kõrgkooli, olgu selleks rakenduslik või akadeemiline kõrgkool.
Põltsamaal oleks tekkinud just selline kool. Õpilasel olnuks valida, kas keskenduda ameti omandamisele, rõhuda enam akadeemilisele poolele, et minna edasi ülikooli või miksida kaht poolt endale sobivas vahekorras.
Uus kool oleks andnud ka kindluse, et Põltsamaal jätkub nii gümnaasiumihariduse kui ka kutseõppe pakkumine ning õpilased ei pea pärast põhikooli lõppu kodukandist ja tegelikult ka kodumaakonnast lahkuma. Koolis oleks ka marakratist õppuril, kellel kutset omandades pea lahti läheb, võimalus minna soovi korral kooli piires üle kutsekeskhariduse õppelt gümnaasiumi haridust omandama. Samuti oleks võimalus peale kutsekeskhariduse omandamist soovi korral õppida lisa-aastal juurde gümnaasiumi üldaineid ja suunduda edasi õppima kõrgharidust.
Paraku otsustas Põltsamaa volikogu sellele plaanile ootamatult kriipsu peale tõmmata. Ükspuha, mis olid volikogu otsuse motiivid, see otsus ei olnud Põltsamaa inimeste, linna, piirkonna ega kogu Jõgeva maakonna huvides. Kelle huvides see on, võime üksnes aimata.
Otsus tuli külma duššina kõigile partneritele – nii ametikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Põltsamaa valla esindajatel jäi üle teha imestusest vaid suured silmad. Kahe kooli ühendamiseks loodud komisjon käis koos vaid kahel korral. Istungitel ei vihjatud poole sõnagagi võimalusele, et kogu ettevõtmine võidakse viimasel hetkel allavett lasta. Idee algataja ei jõudnud kordagi komisjoni istungile!
Vastupidi – komisjoni viimaselt istungilt mindi laiali kavaga panna järgmisel korral detailselt kirja kõik ühendamisega seotud plussid ja miinused, et nendega edasi töötada. Seejärel olnuks volikogul võimalik langetada faktidel ja ekspertide hinnangule põhinev otsus.
Paraku selgus, et komisjon tegi tühja tööd ja ei saanud seda isegi lõpetada, sest kuskil tagatoas tehti otsuseid hoopis mingitel teistel kaalutlustel ja hoopis kellegi teiste huvides. Igal juhul mitte Põltsamaa noorte ja ettevõtjate huvides.

Kaalul on Põltsamaa tulevik
Et Kesk-Eestisse üldse ametikool jääks ja sinna investeeringud tuleks, ei ole tulnud võitluseta.
Tänaseks on ametikoolile ehitatud uus praktikahoone ja katlamaja, rekonstrueeritud küttetrassid. Hange on välja kuulutamisel õpilaskodu ja peahoone rekonstrueerimiseks. Haridus- ja teadusministeerium on heauskselt broneerinud Põltsamaa uue kooli vajalike investeeringuteks 6,1 miljonit eurot Euroopa struktuurifondide vahendeid lisaks ligi 1 miljon eurot veel ka riigieelarvelisi vahendeid abikõlbuliku käibemaksu tarbeks. Kokku oleks Põltsamaa Ametikooli võimalik teha investeeringuid summas 7,1 miljonit eurot.
Kui linnavolikogu otsust ei muuda, jääb see investeering tulemata, millega otsustatakse ära nii Põltsamaa hariduselu, linna kui ka piirkonna saatus.
Praegusel kujul jätkates hääbuvad nii Põltsamaa ametikool kui ka ühisgümnaasiumi gümnaasiumiaste. Ametikoolita jäävad Põltsamaale tulemata uued ettevõtted, sest ükski investor ei soovi paigutada raha piirkonda, kus pole piisavalt koolitatud tööjõudu, kus pole võimalik töötajaid suunata täiend- ja ümberõppele. Põltsamaa piirkonna noori hakatakse koolitama Tartus, Viljandis, Paides ja sinna koonduvad ka töökohad, mis võinuks tekkida Põltsamaale.

Põltsamaa linnavolikogu liikmed peaksid korraks järele mõtlema, mis siis ikkagi on nende jaoks oluline ja ilmselt on praegu see koht, kus ka valija võiks oma saadikul nööbist kinni võtta ja küsida, mis toimub.
Oluline on rõhutada, et uues koolis ei oleks õppekvaliteet langenud, sest gümnaasiumiosa oleks jäänud ikkagi gümnaasiumiosaks ja need lapsed, kes vahest ei peaks olema akadeemilises gümnaasiumis, oleks seal kõrval õppinud ametit. Ühinemise tulemusel oleks kool muutunud tugevamaks. Sama oluline on see, et Põltsamaa linn, vald ja Pajusi vald oleksid saanud investeeringud ja alles jääksid töökohad ning teiselt poolt oleks omavalitsused vabanenud vajadusest maksta praegusele gümnaasiumiastmele peale. Loomata töökohtade ja hääbuva kutsehariduse taustal jääb kohalikel omavalitsustel saamata ka tulud üksikisiku tulumaksust. Seda raha saaks kasutada millegi muu valdkonna toetamiseks ja investeeringuteks. Riik oleks täielikult võtnud investeeringu ja ülalpidamiskohustuse endale ning omavalitsustel poleks pealemaksmist olnud sentigi. Arvestades Põltsamaa linna laenukoormust ja põhikoolihoone renoveerimise vajadust, on see väga oluline fakt. Volinikud ei peaks keskenduma antud olukorras pisi-probleemidele nagu kooli nimele ja emotsioonidele, vaid tegema otsuseid piirkonna arenguid laiemalt silmas pidades.

Kuigi kaheteistkümnes tund on juba käes, on siiski veel pisut aega, et volikogu jõuaks oma vea parandada ja kahe kooli ühinemisprotsess saaks jätkuda.

Otsustamatus Põltsamaa hariduses läheb kalliks maksma

Põltsamaa linnavolikogu otsustas katkestada Põltsamaa ametikooli ja ühisgümnaasiumi ühendamise, mille tulemusel oleks Jõgevamaale loodud uus, kutseõpet ja gümnaasiumi haridust pakkuv riigiõppeasutus. Millised on otsuse mõjud, arutlevad Vooremaa vestlusringis haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert Ülle Laas, ametikooli direktor Andrus Kompus, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ja riigikogu liige Aivar Kokk.
Kuidas on Põltsamaa piirkonna hariduselu viimastel aastatel arenenud?
Kokk: Kui Jõgevamaal alustati aruteludega riigigümnaasiumi loomiseks, siis tehti ka Põltsamaa linnavalitsusele ettepanek sellele mõelda. Tollal Põltsamaa linn kahjuks sellest loobus.
Vahepeal on aeg edasi läinud ja kui arvestada Põltsamaa suurt laenukoormust, vajadust gümnaasiumile peale maksta, jõuti otsusele alustada läbirääkimisi ametikooli ja ühisgümnaasiumi gümnaasiumiosa liitmiseks, et tekiks riigigümnaasium koos ametikooliga.
Samal ajal on ametikoolis viimase ELi rahastusperioodi jooksul praktikakorpus ja katlamaja korda tehtud ja hange on välja kuulutamisel õpilaskodu ja peahoone rekonstrueerimiseks.
Aga kõigile ootamatult pandi nädal tagasi Põltsamaa volikogus istungipäeval päevakorda punkt lõpetada läbirääkimised ametikooliga. Seda tehti samade poliitikute poolt, kes selle idee neli-viis kuud tagasi olid välja käinud.
Selle tulemusel ähvardab Põltsamaa piirkond praegu ilma jääda 6,1 miljoni euro suurusest investeeringust. Kas praegu peaksid poliitikud vastutuse võtma või mitte?
Kompus: Koolide ühendamiseks moodustati komisjon, mis käis kaks korda koos ning kui me viimati laiali läksime, leppisime kokku, et kolmandal korral pannakse detailselt kirja kõik ühinemise plussid ja miinused. Selle pärast on volikogu otsus üllatav, et komisjonilt mingit otsust või seisukohta tulnud ei ole. Milleks seda komisjoni siis vaja oli?
Kui komisjon kahel korral koos käis, siis kõik, kes seal kohal olid, ütlesid, et ühendamine on hea idee.
Kuidas Põltsamaa ametikoolil praegu läheb?
Kompus: Seis on selline, nagu kutsehariduses üldse – madalseis. Põhikooli lõpetajaid on kõikjal vähe ja see mõjutab ka meid. Täna on meil umbes 300 õpilast, mis ühe maapiirkonna kooli kohta ei olegi nii vähe arvestades seda, st maakonnas on veel teine kutseõppeasutus, Luua Metsanduskool.
Õpilasi oleks kindlasti rohkem, kui Eestis oleks põhikoolid ja gümnaasiumid lahutatud. Valdav osa põhikooli lõpetajatest jätkab praegu gümnaasiumis ja see nullib ametikooli võimalused ära.
Laas: Ega kellelgi ole midagi selle vastu, et õpilane õpib gümnaasiumis. Aga kui ta ei ole tegelikult võimeline hiljem ülikoolis jätkama, veel halvem, kui pole võimeline gümnaasiumis õppima, võiks noor juba varem hakata oma elus tegema midagi, mis on talle jõukohane. Miks teda gümnaasiumis kinni hoida?
Paraku töötavad omavalitsused tihti kutseharidusele vastu, sest nad tahavad päästa ja hoida oma gümnaasiume. Kuni selleni välja, et õpilasi ei lubata kutsekoolidesse isegi lahtiste uste päevadele.
Oluline on mõista, et kutsekooli minek ei pane noorele inimesele ust kinni kõrghariduse omandamiseks. Pärast kutse omandamist on võimalik omandada nii rakenduslik kõrgharidus kui ka akadeemiline kõrgharidus.
Kokk: Kui Põltsamaal oleks riigigümnaasium, siis oleks olukord hoopis teine. Põltsamaa ametikool oli niigi viimaste seas, kes sai riigilt investeeringu. Et Kesk-Eestisse üldse ametikool jääks ja sinna investeeringud tuleks, ei tulnud võitluseta.
Praegu on Põltsamaa arenev ettevõtluspiirkond, mis selgelt vajab ametikooli. Kui laps läheb gümnaasiumisse ja siis ülikooli, siis tõenäosus, et ta kunagi Põltsamaale tagasi tuleb, on tunduvalt väiksem, kui ta õpib ameti Põltsamaal, käib piirkonna ettevõtetes praktikal, asub seal tööle ja loob pere.
Laas: Koole, mis kataksid selle piirkonna õpilaste koolitusvajaduse ära, on, aga need asuvad teistes maakondades.
Tõnson: Kui õpilane läheb juba Tartusse kooli, siis võimekamad õpilased hõivatakse Tartu ettevõtete poolt ära ja nad ei jõuagi maakohta tagasi. Ega kedagi vägisi kinni saa hoida, aga ka meie piirkonnal peaksid olema suuremad šansid, kuidas noori inimesi hoida ja meelitada. Kõige õnnetumad on need lapsed, kes on gümnaasiumis oma lapsepõlve küll kolm aastat pikendanud, kuid kõrgkooli edasi ei pääse. Siis on neil mitteprestiižne minna ametikooli ja halvemal juhul jäädaksegi ilma igasuguse erialahariduseta.
Kompus: Pigem võiks ta tulla kohe ametikooli, õppida amet selgeks ja siis minna kõrgkooli, kui ta leiab, et tema võimed on suuremad. See oleks nagu loogilisem.
Kokk: Paljud probleemid oleksid olemata, kui poleks seda šõud tehtud, kus inimesed algatasid ühinemise, komisjoni tööst osa ei võtnud ning lõpuks ka siis ise selle ka tühistasid.
Kardetakse, et äkki lähevad lapsed Põltsamaa linnast valda. Tegelikult ministeeriumiga läbirääkimistel ei ole kuskil lukku löödud, mis oleks selle ühendkooli nimi ja kus see füüsiliselt oleks asunud.
Kuidas oleks gümnaasiumi ja kutsekooli ühendamine välja näinud?
Kompus: Uus kool oleks tekkinud – puhas gümnaasiumiaste ja kutsekool.
Tõnson: See oleks olnud esimene omataoline Eestis. See olnuks uus kool, mida oleks ministeerium aidanud nii investeeringute kui ka täita sisuga. Eks see kõik oleks meile uus olnud, aga säde oleks leidnud õige põlemiskoha.
Kokk: Oluline on rõhutada, et uues koolis ei oleks õppekvaliteet langenud, sest gümnaasiumiosa oleks jäänud ikkagi gümnaasiumiosaks ja need lapsed, kes vahest ei peaks olema akadeemilises gümnaasiumis, oleks seal kõrval õppinud ametit. Ühinemise tulemusel oleks kool muutunud tugevamaks.
Laas: Oleks tekkinud uus õppevaldkond Põltsamaa Ametikoolile, see on üldhariduse valdkond, kus oleks õpetatud gümnaasiumi riikliku õppekava alusel gümnaasiumiharidust. Valikainete osas oleks gümnaasiumiõpilastel olnud rohkem kui kolm õppesuunda – neid oleks nii palju, kui on Põltsamaa ametikoolis erialasid. Nende laste valik oleks olnud märksa laiem. Õpilased saaksid ka liikuda vabalt ühe kooli piires vastavalt oma võimete arengule puhtalt üldhariduse õppelt kutseõppesse ja vastupidi.
Tõnson: Lapsi oleks kindlasti tulnud, sest kui midagi uut teed, siis nooruses on uus alati ahvatlev ja ligimeelitav. Me oleksime tekitanud huvi.
Kokk: Oluline on see, et Põltsamaa linn, vald ja Pajusi vald oleksid saanud investeeringud ja töökohad ning teiselt poolt oleks omavalitsused vabanenud vajadusest maksta praegusele gümnaasiumiastmele peale. Seda raha saaks kasutada millegi muu valdkonna toetamiseks ja investeeringuteks.
Riik oleks täielikult võtnud investeeringu ja ülalpidamiskohustuse endale ning omavalitsustel poleks pealemaksmist olnud sentigi.
Mis edasi saab?
Kokk: Halvemal juhul jagatakse Põltsamaale mõeldud raha lihtsalt teiste vahel ära ja Põltsamaa ametikoolis elavad lapsed ühikas ikka nii, nagu nõukogude ajal. Õpilaste arv sõltub palju ka sellest, milline kool välja näeb. Praegu on tingimused suhteliselt viletsad.
Kompus: Õpilased elavad tõesti… mul on häbi vanemate ees.
Laas: Ministeeriumi poolelt on täna investeering peatatud. Keegi veel seda Põltsamaa Ametikoolilt ei ole ära võtnud. Analüüsitakse erinevaid variante, arutatakse läbi ja otsuse tegemine lükatakse tulevikku.
Tõnson: Nii nagu need koolid praegu on, selliselt on raske ette kujutada pikka tulevikku.
Muutused Põltsamaa hariduses on möödapääsmatud?
Kokk: Kui praegust otsust ümber ei vaadata, siis suure tõenäosusega viie aasta jooksul Põltsamaa Ametikooli enam pole. See ühendatakse Järva või Viljandi ametikooliga kuni ta hääbub. Samas ka Põltsamaa linn oma põhikooli hoonele investeeringut ei saa ja sealsed lapsed peavad nendes tingimustes olema, kus nad täna on.

Ajutine valitsus võtab emapensioni!

Eesti suur eesmärk on laste ja nende kasvatamise väärtustamine. Uuringud näitavad, et lapsi kasvatavate vanemate pension on teistega võrreldes väiksem, kuna väikelast kasvatava vanema tööelust kõrvale jäämine avaldab negatiivset mõju tema tulevase pensioni suurusele.

2012. aastal kehtestas IRL emapensioni, et selline ebaõiglus kaoks: et laste kasvatamise tööd väärtustada ja emade heaolu suurendada.

Vastu võetud seadusemuudatusega makstakse alates 2015. aastast tänastele pensionit saavatele emadele aastas ühe lapse pealt ligi 60 eurot pensionilisa. Keskmiselt on pensioni saav ema kasvatanud üles 2 last, seega keskmine pensionil ema saaks 120 eurot täiendavat pensionit aastas.

Ajutine valitsus on aga eelarve aukude lappimiseks otsustanud emapensioni nendelt inimestelt ära võtta. Nende esialgne plaan on lükata emapension edasi aastani 2018, mis võtaks lapsevanemalt ära kokku 360 eurot. Kokku võetakse ligi 200 000 pensionil olevalt emalt ära 23 miljonit eurot aastas, mis teeb kolme aasta jooksul pea 70 miljonit eurot.

Mis on emapension?

2013. aastast makstakse lapsevanema teise pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni täiendavat kogumispensioni 4 protsendilist sissemakset keskmiselt töötasult.

20013. aastast lisandub vahemikus 1980-2012 sündinud lapse eest pensionile iga kuu kahe aastahinde suurune pensionilisa.

2015. aastast makstakse täiendavat ühe aastahinde suurust pensionilisa kõikide enne 2013. aastat sündinud laste eest.

Kehtiv aastahinne on 4,964 eurot

Heategevuslik Oma Mehe Kohvik

Hetkel on plaan avada Oma mehe kohvikud:

31.mail Jõgeva linnapäevade raames
28 juunil Põltsamaa lossipäeval
12 juulil Mustvee linnapäeval
19.juulil Alatskivi laadal
9.augustil Kasepääl, Kalevipoja Kala ja Veefestivalil
17.augustil Põltsamaa kohvikutepäeval
23. augustil Jõgeval VII Küüslaugu Festivalil
30.augustil Kallaste kala- ja sibulalaadal