Meil kõigil on maaeluga oma suhe.

Meil kõigil on maaeluga oma suhe, sestap ei jäta Eesti maaelu areng ilmselt kedagi ükskõikseks.

Eesti riigi areng tervikuna, ja maaelu areng kitsamalt, sõltub inimkapitalist. Kui palju on meil inimesi ja milline on inimkapitali kvaliteet, määrab suuresti ära selle, millise tempoga liigub edasi Eesti riik ja seega ka meie maaelu.

Maapiirkondade kriitiline probleem on täna, ja tegelikult juba pikemat aega, rahvaarvu vähenemine ja rahvastiku vananemine. Lisaks süvendab teatud piirkondades majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme rahvastiku ebaühtlane paiknemine. See on toonud kaasa nii avalike kui eraõiguslike teenuste kulukuse kasvu ning halvendanud piirkondade majanduslikku konkurentsivõimet.

Maapiirkondade tühjaksvoolamine ehk linnastumine  toimub kogu maailmas, ent head ja toimivat retsepti selle peatamiseks pole leitud. Eestis on linnastumise tempo olnud isegi aeglasem kui riikides, millega me tavatseme end võrrelda. Mõneti on meie eeliseks olnud riigi väiksus ja inimeste mobiilsus, pluss arenenud kommunikatsioonivahendid, mis kokkuvõttes võimaldab inimestel jätkuvalt maal elada.Seega pole meil küll kõik ideaalses korras, kuid nutulaul oleks samuti ilmne liialdus. Oluline küsimus täna on: kuidas minna edasi?

On äärmiselt oluline, et riigivõim teadvustaks kõigil tasanditel regionaalpoliitika olulisuse. See tähendab, et oluliste otsuste tegemisele eelneks analüüs, kuidas need mõjutavad Eesti maaelu, meie eripalgeliste regioonide arengut. Et riigil oleks selgepiiriline arusaam maaelu arengust, regionaalpoliitikast. Maaelu ei ole asi iseeneses, vaid Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise üks peamine garant. Meie igapäevased otsused peavad lähtuma eesmärgist pärandada järeltulevatele põlvedele maa ja riik, kus räägitakse eesti keelt emakeelena; Virust Võruni ja Peipsi rannast Ristnani. Riik peab olema mõistev, küllaldaselt paindlik ja hooliv, et märgata ning aidata Eesti erinevaid piirkondi.

Maaelu arengu võtmeküsimuseks on ja jääb tasuvate töökohtade olemasolu. On fakt, et suur osa maainimestest töötab väljaspool oma koduomavalitsust. Ka gümnaasiumis käiakse väga tihti maakonnakeskuses, kutsekoolis ja ülikoolis veelgi kaugemal. See tähendab, et töötava või õppiva inimese jaoks on moodustunud oma toimepiirkond, mis ületab kaugelt tema koduomavalitsuse piirid ja ulatub vähemalt maakonnakeskuseni, kuid pigem kaugemale.

Tänased omavalitsused on kindlasti piirkonna kompetentsikeskused, sõltumata kui suured või väikesed nad on.

Aga meie omavalitsussüsteem ei arvesta muutunud olusid, mis viitab vajadusele haldusreformi ja suuremate, toimepiirkonnal põhinevate omavalitsuste järele. Regionaalse halduse ajakohastamine aitaks praegusest optimaalsemalt korraldada avalike teenuste osutamist ning tagada nende kättesaadavuse ka majanduslikult vähemarenenud piirkondades.

Üleriigiline haldusreform on tundlik teema, kuid aeg on eriarvamused kõrvele lükata ning alustada diskussiooni. Peame aruteludes selgelt paika panema, milliseid ülesandeid täidavad külaseltsid, kohalikud omavalitsused, omavalitsuste liidud, maavalitsused ja riigivõimu erinevad struktuurid.

Ma arvan, et ühiskond on tänaseks valmis nendel teemadel selge ja kõva häälega arutlema ja lahendusi otsima. Täna ei konkureeri enam omavalitsused omavahel, vaid me konkureerime naaberriikidega, kelle elatustase on meie omast kõrgem. Peame tunnistama, et me ei osanud ette näha ja veel vähem valmis olla tööjõu sedavõrd suurde lahkumisse teistesse riikidesse. Et neid inimesi tagasi tuua, peame me looma kodumaal tunduvalt paremad võimalused.

Me oleme loonud mitmeid programme, mis ühelt poolt aitavad luua töökohti just väiksemate maakonnakeskuste juures läbi tööstusalade ja kompetentsikeskuste loomise ning teiselt poolt toetatakse turismisektoriga seotud töökohtade teket läbi külastuskeskuste programmi. Samuti on spetsiaalne programm internetiühenduse parandamiseks maal, mis loob võimalusi IT põhiste kaugtöökohtade tekkeks väljaspool suuri keskusi.

Maaelu arengust rääkides pole võimalik mööda vaadata põllumajandusest, mille majanduslikku ja ka kultuurilist tähendust on võimatu üle hinnata.

Euroopa Liidu liikmelisus on kahtlemata andnud Eesti põllumajanduse ja seega ka maaelu arengule olulise tõuke. Liialdamata võib öelda, et ELi ühine põllumajanduspoliitika on Eesti põllumajanduse üks liikumapanev jõud meie rahva töökuse kõrval. Põllumajanduse efektiivsuse tõus on toonud kaasa hõivatute arvu vähenemise selles sektoris, mis on muuhulgas võimaldanud areneda teistel valdkondadel, kuid mis paraku on tähendanud ka inimeste rändamist maalt linna. Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste võrdsustamine Euroopa Liidus on Eesti poliitika üks suuri väljakutseid, mis kiiduväärselt on leidnud riigisiseselt ühest toetust. Samas ei tohi otsetoetuste suurenemine toimuda investeeringuteks ja innovatsiooniks kavandatavate maaelu arengutoetuste arvelt. Me soovime Euroopa Liidus põllumeeste võrdset kohtlemist, IRL peab vajalikus säilitada ka Eesti riigipoolne põllumajanduse rahastamine vähemalt praeguses mahus. Nii suudame tagada Eesti põllumajanduse konkurentsi- ja ekspordivõime ning meie maapiirkondade jätkusuutliku arengu.

Kool ja õpetaja on maa sool, kuid mis saab edasi maal antavast kooliharidusest, kui õpilaste arv väheneb ja lapsi enam kõikjale ei jätku? Lasteaiad ja algkoolid peavad jääma ka tulevikus võimalikult kodulähedaseks, kuid paraku ei ole seda võimalik enam öelda kõigi põhikoolide ja gümnaasiumide kohta.

Omavalitsustel on aeg istuda ühise laua taha ja otsustada, millised koolid jäävad ja millised tuleb paremate aegade ootuses sulgeda. See pole lihtne töö ja ei tohigi olla. Paralleelselt koolivõrgu koondamisega tuleb välja arendada laste tasuta transport kooli ja kodu vahel, parandada huvihariduse kättesaadavust ja suurendada õpilaskodude arvu.

Meie andekad noored, kelle vanemate sissetulekud on väiksemad kui eesti keskmine palk, peavad saama ka võimaluse õppida kõrgkoolis. 2013. aasta septembrist on meil tasuta riiklik kõrgharidus. See on üks oluline samm, et me ei pea oma kodu valima vaid palganumbri järgi, vaid võime ka nautida maaelu, mitte kartes, et seetõttu, meie laste tulevik kuidagigi kannataks. Tähtis on see, et otsused tehtaks ettevaatavalt ning inimestele pakutaks välja mõistlikud lahendused. Siis inimesed ka mõistavad poliitikute valikuid.

Õnneks on maapiirkondades väga palju töökaid ja tublisid inimesi, väga paljudel on ilusad maakodud. Inimesed hoiavad oma kodukohta .

Palju on neid aktiviste, kes jäärapäiselt veavad kultuuri- ja seltsielu maapiirkondades. Samuti väärivad aplausi need maapiirkondade ettevõtjad, kes kõigi kiuste ei ole oma ettevõtte uksi kinni pannud ja pakuvad tööd neile, kes ei ole veel linnadesse ja piiri taha putkanud.

Halduskorraldus vajab uut mõtestamist

 

Halduskorraldus vajab uut mõtestamist

Haldusreformi on Eestis püütud läbi viia juba rohkem kui kümmekond aastat, kuid poliitilise kokkuleppe puudumise tõttu ei ole ettevõtmist edu saatnud. Vahepeal on elu omasoodu läinud, mistõttu ei pruugi eelmise kümnendi alguses tehtud reformikavad nüüdisaega enam sobidagi.

Mõneti on see ju isegi hea, et haldusreformiga nii palju aega on kulunud. Kümnekonna aasta jooksul, mil reformi vajadusest on kord kõvema, siis jälle vaiksema häälega räägitud, on saanud hulk mõtteid settida, mis võimaldab kiirustamisega kaasneda võivaid vigu vältida.

Raske on öelda, mis olnuks praegu teisiti, kui 2001. aastal oleks omavalitsuste sundliitmine läbi viidud. Optimistid usuvad, et omavalitsused oleksid tänu sellele tugevamad ja suudaksid pakkuda oma elanikele paremat avalikku teenust. Pessimistid jällegi on seisukohal, et kiirustatud valdade ühendamine oleks ääremaastumist veelgi kiirendanud.

Kokkuvõttes ei saa me seda iialgi teada ja see polegi tähtis. Oluline on hoopis omavalitsuste praegune seis ja nende väljavaated.

Vaatamata 2000ndate keskpaiga majandusbuumile ja selle jooksul tehtud suurtele investeeringutele omavalitsuste sotsiaalsesse taristusse seisab enamik valdu silmitsi rahvastiku vähenemisega.

Avaliku teenuse kättesaadavus on häiritud

Inimeste koondumine suurematesse keskustesse on loonud paradokssaalse olukorra, kus avaliku teenuse osutamine on häiritud nii nendes omavalitsustes, kust inimesed lahkuvad, kui ka nendes, kuhu nad kolivad.

Kui ühel pool halveneb avaliku teenuse kvaliteet inimeste lahkumisest tuleneva tulumaksulaekumise vähenemise tõttu, siis skaala teises otsas olevad omavalitsused ei suuda nii kiiresti suurendada avaliku teenuse mahtu, kui elanikkonna pealekasv eeldab.

Sellises olukorras tuleb riigil valida tee, kuidas avaliku teenuse pakkumisega edasi minna. Võimalusi on kaks: suurendada toetust nendele omavalitsustele, kuhu inimesed massiliselt kolivad, et seal oleks võimalik luua kiiresti eluks vajalik sotsiaalne taristu või jätkata praegusel põhimõttel, et avalik teenus on võimalikult hästi kättesaadavus üle riigi.

Esimene valik oleks kõige lihtsam ja efektiivsem. Riik teataks avalikult, et nendes ja nendes Eesti piirkondades ei ole avalik teenus kättesaadav ja seal elamine on n-ö inimese enda risk. Mahajäänud (maha jäetud) kohtades ei ole ega saa olema lasteaedu, koole, toimivat ühistransporti, esmaabi ega päästeteenust… Seevastu oleks aga arenenud piirkondades avalikud teenused esmaklassilised.

Kas see vastab meie ettekujutusele Eestimaast? Ilmselt mitte. Soovime ju näha oma maad sellisena, kus kõik piirkonnad elavad – kes paremini, kes vaesemalt, aga ikkagi elavad. Seega ei jää muud üle, kui jätkata avaliku teenuse osutamist põhimõttel, et see peab olema tagatud kõikjal Eestis.

Uus sisu halduskorraldusele

Mida see tegelikult tähendab? Kindlasti mitte seda, et riik suurendab valimatult kulutusi avalikule teenusele ja muudab selle ebaefektiivseks. Tegelikult tähendab see Eesti halduskorralduse uut lahtimõtestamist ning kohandamist muutunud oludele. See on möödapääsmatu.

Eesti praegused 15 maakonda on 20 iseseisvusaasta jooksul tõestanud oma elujõulisust. Maakond on üks tähtsamaid tahke, mille järgi inimene end määratleb. Kuigi maakondade suurus on rahva arvu aluseks võttes üsna varieeruv, on iga maakond eesotsas oma keskusega eraldi võttes arvestatav majanduslik üksus.

Maakond peakski olema Eesti uue regionaalhalduskorralduse alus. Koos 2017. aasta kohalike valimistega võiksid maakonnad võtta üle omavalitsuse ülesanded ja õigused. See ei tähenda, et praegused vallad kaoskid kaduvikku. Tänastest valdadest, kui nad vahepeal ei otsusta ühineda, saaksid reformi tulemusel osavallad.

See tähendab sisuliselt kahetasandilse omavalitsuse teket, kus üks osa otsusest langetatakse maakonna ja teine osa osavalla tasandil, sõltuvalt sellest, kuidas on üht või teist valdakonda mõistlik korraldada. Osavalla ülesandeks võiks näiteks olla sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamine, et see toimuks inimesele võimalikult lähedal. Osavallal peaks olema ka vallavanem, kes oleks lüli kohaliku elaniku ja maakonnakeskuses asuva omavalitsuse vahel. Millised ametnikud täpselt osavallas tööle jääksid, sõltuks kohalikust eripärast ja vajadusest.

Seevastu näiteks arstiabi, hariduse, ühistranspordi ja mitme teise suurema valdkonna korraldamine võiks käia maakondlikul tasandil. Maakondlik kohalik omavalitsus oleks võimalik komplekteerida parimate spetsialistidega, kes teenindaksid inimesi nii maakonna keskuses kui ka korraldaksid vastuvõtte osavaldades.

Riigipoolset kontrolli maakondliku omavalitsuse otsuste üle jääks tegema tänane maasekretär oma bürooga, ent maavalitsus lõpetaks praegusel kujul tegevuse.

Tänaste maavalitsuste asemele tuleks luua riigi regionaalsed esindused eesotsas maavanemaga. Kui suured need regioonid võiksid olla, on eraldi teema, kuid selle juhiks oleva maavanemaga tuleks kooskõlastada kõik tähtsamad otsused, mida riik regioonis planeerib. Puudutagu see siis päästeteenistust, politseid, piirivalvet jne.

See looks olukorra, kus erinevad riigiametid peaksid oma struktuurimuutuste läbiviimisel arvestama rohkem kohalike oludega.

Välja pakutud lahendus ei tekita juurde uut bürokraatiat ega suurenda riigi halduskoormust. Küll muudaks selle ellurakendamine paljude otsuste tegemise lihtsamaks ja, mis peamine, võimaldaks ka edaspidi saada inimestel kvaliteetset avalikku teenust.

Haldusreformi puudutavad otsused tuleb langetada järgmisel aastal

Riigikogu omavalitsuste- ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlaual tõdeti, et riigikogu peaks tegema järgmise aasta jooksul konsensuslikud otsused, milliseks kujuneb Eestimaa halduskorraldus 2017. aastast.
„Ümarlaual osalejad tõdesid, et ilma haldusreformi läbiviimata ei ole võimalik riigil enam edasi minna. Vajalikud otsused tuleb vastu võtta järgmise aasta jooksul, et need saaksid rakenduda 2017. aasta kohalike valimiste järel,“ rääkis riigikogu omavalitsuste- ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk (IRL).
Koka sõnul on oluline välja valida, millised saavad olema regionaalsed tõmbekeskused ja millised maakondlikud tõmbekeskused. „Kui need otsused on tehtud, saame edasi liikuda ja alustada investeerimist piirkondade ja tõmbekeskuste vahelisele kiirele ühendusele. Samuti tuleb panustada tõmbekeskuste ja Tallinna vahelisele ühendusesse,“ rääkis Kokk.
Koka sõnul arutati ümarlaual ka teisi aspekte, kuidas maapiirkondade konkurentsivõimet parandada. „Toetusrühma arusaama kohaselt peaks riik olema eeskujuks kaugtöö kohtade loomisel. Tehniliste võimaluste poolest oleme täna selleks küpsed. Samuti võiks riik järgmise viie aasta jooksul igal aastal kolm protsenti riigiametite töökohtadest suunatama maapiirkondadesse – kokku 15 protsenti viie aasta peale,“ ütles Kokk.
Omavalitsuste- ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlaual osalesid lisaks toetusrühma liikmetele ka regionaalminister Siim Kiisler, mitmed omavalitsusjuhid ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad.

Heaolu kasvab sammhaaval

Riigieelarve eelnõu jõudmine Riigikogu menetlusse tähistab vilka arutelu algust selle üle, millises eluvaldkonnas on järgmisel aastal oodata suuremat edasiminekut ja kus tuleb seda veel oodata. Teisiti pole see ka nüüd, mil valitsus on aasta tähtsaima eelnõu parlamenti toonud.

On päris mitu punkti, mille üle rõõmu tunda, eriti kui arvestada majanduslikku keskkonda kus Eesti tuleval aastal viibib. Ainuüksi see, et riigi kulutused järgmisel aastal suurenevad, on Euroopa üldise avalike kulutuste kärpimise taustal positiivne fakt. Teisalt ei ole kulutuste suurendamine eesmärk omaette, vaid tuleb hästi järele mõelda, mida me soovime tehtavate väljaminekutega saavutada.

Omavalitsused võivad järgmisel aastal arvestada investeeringute kasvuga valla- ja linnateedesse

Tegemist on pikemaajalise protsessiga, milles väljendub mitte ainult Riigikogu koalitsiooni, vaid ka opositsiooni tahe.

Eelmisel aastal otsustasime Riigikogu omavalitsuste – ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlaual , et laekuvast kütuseaktsiisist peab kohalikele omavalitsustele eraldatav raha tõusma 10 protsenti peale. Kui eelmisel aastal eraldati riigile laekuvast kütuseaktsiisist kohalikele omavalitsustele teede korrashoiuks 5 protsendi, siis tänavu tõusis see 6,5 protsendini ning vastavalt eelarvekõnelustel kokkulepitule tõuseb see tulevast aastast 10 protsendini. Rahaliselt tähendab see seda, et kohalike teede hoiuks on 2013.a riigieelarves kavandatud 29,3 mln eurot. Teedele kavandatud vahendid kasvavad seega 60% ning raha lisandub ca 11,1 mln euro võrra.

Mul on hea meel, et sellega täidame omavalitsustele eelmisel aastal antud lubaduse tõsta kohalike teede korrashoiuks eraldatavat raha.

Kuigi kohaliku teevõrgu vajadus investeeringute järele on kahtlemata palju suurem, on tegemist märkimisväärse kasvuga, mis võimaldab näiteks valdadel suurendada mustkattega sõiduteid ja maakonnakeskustes uuendada auklikke tänavakatteid.

Ebavõrdsus vajab tasandamist

Usun, et parteideülene kokkulepe valitseb ka Eesti põllumeeste toetamise asjus, kes on ka järgmisel aastal sunnitud läbi ajama oluliselt väiksema toetusrahaga, kui nende konkurendid  mujal Euroopas. Jutt käib siseriiklikust otsetoetusest, mida on eelarve eelnõus ette nähtud eraldada 24,3 miljonit eurot ja mis peaks tasandama Euroopa Liidu ebavõrdse toetustepoliitika tagajärgi Eestis.

Me ei tea, millised näevad välja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika toetused aastal 2014, mil algab uus eelarveperspektiiv. Keegi ei tea, sest seda pole veel otsustatud. Ent vähemalt tuleval aastal, mil riigil on veel võimalik oma põllumehi ebavõrdses konkurentsiolukorras  toetada, tuleb meil seda ka teha.

Kaalul pole tegelikult ei rohkem ega vähem, kui Eesti kapitalil põhineva põllumajandustootmise eksistents. Pole saladus, et erinevatel põhjustel raskustesse sattunud Eesti talud ja farmid, on meil müüdud välismaalastele, kelle stardipositsioon on tänu nende kodumaal makstavatele toetustele siin parem.

IRL pole välisinvesteeringute vastu, kuid me oleme ka kodumaise kapitali poolt. Oleme selle poolt, et äris, kaasa arvatud põllumajanduses, oleks turuosalistele tagatud võrdsed võimalused. See tähendab, et kui Euroopa Liit ei suuda tagada meie põllumeestele turul võrdseid tingimusi, peame tegema seda ise, kuni saame.

Tõenäoliselt valitseb selles küsimuses parteide vahel konsensus, sest kui me suutsime siseriiklikke otsetoetusi maksta kõige hullematel kriisiaastatel, mil eelarve vähenes, siis näiks imelik, kui me seda nüüd, mil eelarve kasvab, ei tahaks enam teha.

Pensionid kasvavad

Kolmas punkt riigieelarve eelnõus, mis samuti erinevate erakondade vahel vastuolusid ei tohiks tekitada, on järgmisel aastal aset leidev pensionide keskmiselt viieprotsendine tõus. Mõistagi on seda võrreldes viimase aja elukalliduse kasvuga vähe, kuid seda on siiski rohkem kui mitte midagi.

Ennustan, et opositsioon hakkab koalitsiooni pensionide tõusu teemal hurjutama, nõudes nende veel suuremat kasvu. Selline retoorika käib poliitilise võitluse juurde. Ent samas teeb see ka kurvaks, sest tegelikult on opositsioonipoliitikuil suurepäraselt teada, milline on majanduslik keskkond, milles me järgmisel aastal elame ja millised on Eesti riigi võimalused.

Tuleb tähele panna, et kuigi praegust valitsust on sarjatud kokkuhoiu ja kärpimise pärast, on tuleva aasta eelarve defitsiidis (0,7 protsenti SKPst). Jätkuvalt. Tegelikult elab ka Eesti riik praegu üle oma võimete ja kulutab rohkem, kui maksudena kogub. Mis juhtub siis, kui see praktika kontrolli alt väljub, näeme praegu Kreekas ja Hispaanias, kus valitsus on sunnitud ka pensione kärpima, mida Eestis pole juhtunud.

Järgmise aasta prioriteediks on kindlasti ka õpetajate, päästjate, kaitseväelaste, politseinike ja meditsiinitöötajate palgatõus. Riigisektoris suureneb solidaarselt palgafond 4,4% ja töötuskindlustuse makse väheneb 3%-le.

IRL täidab oma valimislubadused!

Uuel õppeaastal minnakse üle tasuta eestikeelsele kõrgharidusele

Keegi ei tohi Eestis jääda ilma heast kõrgharidusest vaid põhjusel, et selle omandamiseks puudus perel raha. Reformi tulemusel lisandub kõrgkoolidesse 3500 täiendavat tasuta õppekohta, mis tagab tasuta õppe kõigile täiskoormusel õppivatele tudengitele. Kõigile, kes võtavad õppimist tõsiselt. Sealjuures suureneb kõrghariduse riigipoolne rahastamine enam kui veerandi võrra ning tudengitele mõeldud sotsiaaltoetused kahekordistuvad.

Järgmise aasta sügisest , koos tasuta kõrghariduse reformiga, eraldatakse vajaduspõhiste õppetoetuste jaoks 17 mln eurot. Käesoleval aastal on see summa 8,8 mln eurot. Seega kasvab igakuine õppetoetus 55,93 eurolt 135 euroni.

Järgmisest aastast jõustub vanemapension, millega väärtustame laste kasvatamist läbi pensionilisa maksmise ja kaob kogu Eestis kodualune maamaks.

Alates 2013. aastast on inimesed ühest rahalisest koormisest vabad. Kodualuse maa vabastamine maamaksust on mitmekihiline otsus. See võimaldab koduomanikel raha kokku hoida, lõpetada nende absurdne karistamine kodu omamise eest ning aitab kaasa jõuka keskklassi laienemisele. Koduomanikele jääb täiendavalt aastas ca 13 mln kätte. Maamaksu kaotamise tõttu vähenev maksutulu kompenseeritakse KOV-idele riigieelarvest.

Tuliste eelarvevaidluste ajal tuleb meeles pidada lihtsat tõsiasja, talupojatarkust, kui soovite: sotsiaalkulutuste suurenemise aluseks on riigi võime hoida eelarve tasakaalus. Kui on raha, siis saab seda ka kulutada. Ainult nii on võimalik järk-järgult suurendada meie heaolu.

Millele panustame järgmisel aastal?

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu on kahe ööistungiga läbinud Riigikogus kaks lugemist. Nagu eelarve menetlemisel kombeks, on vaidlused olnud tulised, kuna raha hulk, mida jagada, on alati piiratud. Positiivne asjaolu kõikide nende vaidluste juures on aga see, et üle mitme aasta on meil midagi reaalselt jagada.

 

Järgmise aasta riigieelarve tulud suurenevad 163,1 miljoni euro ehk 2,2 protsendi võrra 7,5 miljardi euroni. 2013. aasta riigieelarve kulud suurenevad 1,1 protsenti 7,7 miljardi euroni.

 

Eelarves on päris mitu punkti, mille üle rõõmu tunda, eriti kui arvestada üldist Euroopa majanduslikku keskkonda, kus Eesti viibib. Ainuüksi see, et riigi kulutused järgmisel aastal suurenevad, on Euroopa üldise avalike kulutuste kärpimise taustal positiivne fakt. Tänu vastutustundlikule eelarvepoliitikale saame meie, erinevalt suurest osast muust Euroopast, seda endale reaalselt ka lubada. Teisalt ei ole kulutuste suurendamine eesmärk omaette, vaid tuleb hästi järele mõelda, mida me soovime tehtavate väljaminekutega saavutada.

 

Omavalitsuste teed korda!

 

Tegemist on pikemaajalise protsessiga, milles väljendub mitte ainult Riigikogu koalitsiooni, vaid ka opositsiooni tahe.

Leppisime 2011. aastal Riigikogu kõiki fraktsioone hõlmavas omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlauas kokku, et kütuseaktsiisist tee-ehitusse minevatest summadest tuleb kümnendik eraldada omavalitsustele teede korrashoiuks.

Kui veel eelmisel aastal oli see protsent viis, siis tänavu 6,5 ja vastavalt eelarvekõnelustel kokku lepitule tõuseb omavalistuste teedele eraldatava raha osakaal järgmisel aastal kümne protsendini. Rahas tähendab see vahendite 60-protsendist tõusu 29,3 miljonile eurole.

Kuigi kohaliku teevõrgu vajadus investeeringute järele on kahtlemata palju suurem, on tegemist märkimisväärse kasvuga, mis võimaldab näiteks valdadel suurendada mustkattega sõiduteid ja maakonnakeskustes uuendada auklikke tänavakatteid.

 

Ebavõrdsus vajab tasandamist

 

Usun, et parteideülene kokkulepe valitseb ka Eesti põllumeeste toetamise asjus, kes on Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast tuleneva ebavõrdsuse tõttu sunnitud ka järgmisel aastal läbi ajama oluliselt väiksema toetusrahaga, kui nende konkurendid  mujal Euroopas. Jutt käib siseriiklikust otsetoetusest, mida on eelarve eelnõus ette nähtud eraldada 24,3 miljonit eurot ja mis peaks tasandama Euroopa Liidu ebavõrdse toetustepoliitika tagajärgi Eestis. Mul on hea meel avalduse „Eesti põllumajandusest ja Euroopa Liidu Ühise Põllumajanduspoliitika reformist“ eelnõu esitajate esindajana tõdeda, et 68 riigikogu liikme toetusel võttis Riigikogu  21.novembri hilisõhtul vastu avalduse, millega kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni ülesse põllumajanduse otsetoetusi Euroopas kiiremini võrdsustama ning nende osakaalu põllumajanduspoliitikas vähendama. See avaldus on selge signaal meie põllumeestele, maapiirkondade elanikele ja Eesti põllumajandussektorile laiemalt, andes teada, et põllumajandust nähakse Eesti majanduse olulise ja maapiirkondade arengut tagava osana.

Me ei tea, millised näevad välja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika toetused aastal 2014, mil algab uus eelarveperspektiiv. Keegi ei tea, sest seda pole veel otsustatud. Ent vähemalt tuleval aastal, mil riigil on veel võimalik oma põllumehi ebavõrdses konkurentsiolukorras  toetada, tuleb meil seda ka teha.

Kaalul pole tegelikult ei rohkem ega vähem, kui Eesti kapitalil põhineva põllumajandustootmise eksistents. Pole saladus, et erinevatel põhjustel raskustesse sattunud Eesti talud ja farmid, on meil müüdud välismaalastele, kelle stardipositsioon on tänu nende kodumaal makstavatele toetustele siin parem.

IRL pole välisinvesteeringute vastu, kuid me oleme ka kodumaise kapitali poolt. Oleme selle poolt, et äris, kaasa arvatud põllumajanduses, oleks turuosalistele tagatud võrdsed võimalused. See tähendab, et kui Euroopa Liit ei suuda tagada meie põllumeestele turul võrdseid tingimusi, peame tegema seda ise, kuni saame.

Tõenäoliselt valitseb selles küsimuses parteide vahel konsensus, sest kui me suutsime siseriiklikke otsetoetusi maksta kõige hullematel kriisiaastatel, mil eelarve vähenes nagu kevadine sulalumi, siis näiks imelik, kui me seda nüüd, mil eelarve kasvab, ei tahaks enam teha.

 

Pensionid kasvavad ja maksukoormus langeb

 

Kolmas punkt riigieelarve eelnõus, mis samuti erinevate erakondade vahel vastuolusid ei tohiks tekitada, on järgmisel aastal aset leidev pensionide keskmiselt viieprotsendine tõus. Mõistagi on seda võrreldes viimase aja elukalliduse kasvuga vähe, kuid seda on siiski rohkem kui mitte midagi.

Selline on majanduslik keskkond ja Eesti riigi võimalused, milles me järgmisel aastal elame.

Tuleb tähele panna, et kuigi praegust valitsust on sarjatud kokkuhoiu ja kärpimise pärast, on tuleva aasta eelarve defitsiidis (0,7 protsenti SKPst). Jätkuvalt. Tegelikult elab ka Eesti riik praegu üle oma võimete ja kulutab rohkem, kui maksudena kogub. Mis juhtub siis, kui see praktika kontrolli alt väljub, näeme praegu Kreekas ja Hispaanias, kus valitsus on sunnitud ka pensione kärpima, mida Eestis pole juhtunud.

Järgmise aasta prioriteediks on kindlasti ka õpetajate, päästjate, kaitseväelaste, politseinike ja meditsiinitöötajate palgatõus. Riigisektoris suureneb solidaarselt palgafond 4,4% kogutõusuga 29,3 miljonit eurot. Töötuskindlustuse makse väheneb 3%-le ning kogu  maksukoormus langeb 2013. aastal 0,6 protsendi võrra 32,6 protsendile.

 

 

 

 

 

IRL täidab oma valimislubadused!

Järgmisest aastast jõustub vanemapension, kaob kodualune maamaks ja alates sügisest rakendub tasuta kõrghariduse reform.

 

Järgmise aasta sügisest , koos tasuta kõrghariduse reformi rakendumisega, eraldatakse eelarvest vajaduspõhiste õppetoetuste jaoks täiendavad 3,6 miljon eurot ning mõne aastaga tõuseb õppetoetuste maht riigieelarvest võrreldes tänavusega kahekordseks. See lubab riigil maksta alates tulevast sügisest rohkem kui kolmandikule tudengitest 135 euro suurust toetusraha kuus.

 

Lisaks jõustub järgmisest aastast vanemapension ning käivitub lastetoetuste tõus, mis rakendub täismahus 2015. aastast. Lastetoetuste reformi tulemusena tõstetakse suhtelises vaesuses elavate ühe lapsega perede lastetoetused senistelt 19lt 38 euroni ja kahe lapsega peredel 38lt 76 euroni kuus. Sellega jõuab täiendav abi just nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Lisaks vajaduspõhisele lastetoetuste tõusule tõusevad ka universaalseid lastetoetused alates kolmandast lapses seniselt 57lt 96 euroni. Koduomanikele on aga heaks uudiseks, et tulevast aastast kaob kodualune maamaks, mis jätab koduomanikele kätte täiendavad 13 miljon eurot. Samuti eraldab riik täiendavad 10 miljon eurot kortermajade soojustamiseks. Ei maksa unustada, et korralikult soojustatud korteris on kokkuhoid küttearvetelt kuni 50%.

 

Tuliste eelarvevaidluste ajal tuleb meeles pidada lihtsat tõsiasja, talupojatarkust, kui soovite: sotsiaalkulutuste suurenemise aluseks on riigi võime hoida eelarve tasakaalus. Kui on raha, siis saab seda ka kulutada. Ainult nii on võimalik järk-järgult suurendada meie rikkust ja heaolu.

Riigikogu peab Eesti põllumehele käe ulatama.

 

Kas põllumeest peaks toetama?

Võib üsna veendunult öelda, et Eesti põllumehed on Euroopa Liidu kontekstis ühed paremad majandajad, sest vaatamata väliskonkurentide suurematele otsetoetustele on meie tootjad ikkagi suutnud edukalt konkurentsis püsida. Häbenemata võib öelda, et Eesti põllumajandus on Euroopas üks edumeelsemaid.

Kui põllumees suudab ka madalate toetustega siiski edukalt hakkama saada, tekib õigustatud küsimus: miks räägitakse sellisel juhul vajadusest tootjatele senisest rohkem peale maksta? Vahest võiks üldse toetusteta läbi ajada?

Tegelikult võikski põllumajandusliku tootmise eelarvest toetamise lõpetada, ent see peaks sellisel juhul toimuma tervel siseturul ehk siis Euroopa Liidus tervikuna, mis tagaks turuosalistele võrdsed konkurentsitingimused.

Osad Eesti põllumehed seda lähenemist ka toetavad, kuid vähemalt praegu pole näha, et Euroopa Liit nähtavas tulevikus oma ühtse põllumajanduspoliitika peapeale pööraks.

Toetused on tarbija huvides.

Oluline on mõista, et põllumajandustoetused on mõeldud eeskätt tarbijate, mitte tootjate huve silmas pidades. Tootjad toodaksid oma kaupu ka ilma toetuseta, kuid siis oleksid ka toiduainete hinnad kaupluseletil trükitud hoopis suuremate numbritega. Tänu toetustele on võimalik Euroopas toota kodumaiseid toiduaineid võimalikult laiale tarbijaskonnale taskukohase hinnaga.

Seega peab Eesti põllumajanduspoliitika praegu keskenduma meile määratavate toetuste suurendamisele, mis võimaldaks eestlastel saavutada oma lääne kolleegide-konkurentidega võrdsemad võimalused turul ja tagama toidukorvi võimalikult väikese maksumuse.

See on võitlus, mida peetakse pidades silmas aastat 2014, mil algab Euroopa Liidu uus finantsperspektiiv ning rakenduvad uued toetusmäärad. 2014. aasta on mõneti ajalooline sellegi poolest, et siis ei ole Eesti riigil enam võimalik oma tootjaid lisatoetusega tagant aidata, nagu see seni on toimunud.

Ent enne tuleb üle elada aasta 2013, mille toetuste määrade osas ei ole kõik veel sugugi kindel. Teatavasti lubas Euroopa Komisjon suvel, et Eesti võib ka tuleval aastal oma eelarvest maksta põllumajandustootjatele siseriiklikke otsetoetusi, et kompenseerida vahe, mis tuleneb Euroopa Liidu madalamatest toetustest meile. Tuletan siinkohal meelde, et algse kokkuleppe kohaselt oli siseriiklike otsetoetuste maksmine alates tulevast aastast keelatud, kuid tänu põllumeeste ja põllumajandusministri heale selgitustööle Euroopa suunal lükati siseriiklike otsetoetuste maksmise keeld aasta võrra edasi.

Siseriiklik põllumajanduse toetamine on hoidnud siinset põllumajandust konkurentsivõimelisena alates 2004. aastast, mil Eesti Euroopa Liiduga ühines. Võime öelda, et see on meie suhtes ebaõiglane, ent see on siiski olnud lahend, kuidas tagada meie tootjatele vähegi võrdsemad tingimused võrreldes lääne konkurentidega, kes saavad võrreldes meie põllumeestega keskmiselt üle kahe korra kõrgemaid toetusi. (Euroopa Liidu keskmine otsetoetuste tase on tänasel päeval 280 eurot hektarile, Eestis põllumehed saavad 117 eurot hektari kohta)

Riigikogu peab Eesti põllumehele käe ulatama.

Kuna lisatoetuse ehk nn top-up toetuse maksmine pole olnud Eestile kohustus, vaid õigus, siis on igal sügisel toimunud selle eelarverea asjus poliitiline diskussioon. On neid, kes näeksid parema meelega, et siseriiklikku otsetoetust ei makstaks, kuid seni on nad jäänud vähemusse.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimehena tean, kui vajalik on siseriikliku toetuse maksmise jätkamine. Hea on teada, et seda meelt on ka meie fraktsioon Riigikogus ja põllumajandusminister valitsuses. IRLi hinnangul tuleb siseriikliku otsetoetuse maksmist ka tuleval aastal jätkata ning planeerida selleks riigieelarvesse 25 miljonit eurot.

Me oleme seda toetust maksnud igal Euroopa Liidus veedetud aastal ehk siis ka nendel aastatel, mil riigieelarvet tuli tugevalt kärpida. Eesti põllumajandustootmise hea käekäik on olnud riigi prioriteet ja oleks arusaamatu, kui see tuleval aastal enam nii poleks.

Nagu eespool öeldud, suudaksid meie põllumehed hakkama saada ka igasuguste toetusteta, ent praegusel juhul asetaks riik nad omapoolse toeta jättes konkurentidega võrreldes veelgi halvemasse seisu. Vaevalt saab see meie soov olla.

Mis juhtub, kui jätaksime tuleval aastal siseriikliku toetuse maksmata? Raske on ennustada, mis juhtuks ühe või teise konkreetse farmi või taluga, sest ettevõtete majanduslik seis on erinev. Laias plaanis satuksid aga raskustesse eeskätt väiksemad tootmisüksused, kes on turu muutustest kergemini haavatavad. Samas kannaksid kahju ka suuremad tootjad, kellel seetõttu ei jätkuks jõudu, et turult lahkuvaid väiketootjaid kokku osta. Tulemuseks on väliskapitali üha suurenev sissevool tootmisharusse, mida oleme harjunud eestlaste pärisosaks pidama.

Arvan, et need 25 miljonit eurot, mis mõistagi on suur summa, on samas väike raha, kui kaalul on paljude Eesti talupidamiste elu ja surm.

Kaevikusõda peab muutuma koostööks

 

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees ja Jõgeva endine maavanem Aivar Kokk kirjutab, et 2017. aastaks võiks Eesti maakonnad muuta maakondlikeks omavalitsusteks, kus senistest valdadest saaksid osavallad, ning luua praeguste maavalitsuste asemel regioonidesse reaalset võimu omavad riigi piirkondlikud esindused.

Sõltumata sellest, kas nimetada Eesti regionaalhalduse ümberkorraldamist haldusreformiks või riigireformiks, on vajadus muudatuste järele Eesti haldusstruktuuris muutunud üha selgemaks. Justiitsministri algatatud täiendav diskussioon sel teemal on tervitatav.

Regionaalse haldustemaatika käsitlemine on tihtipeale takerdunud küsimuse taha, kes kaotab. Olgu selleks ühendatavad väikevallad või koondatavad maavanemad, ikka tõuseb reformikava ümber toimuva arutelu keskmesse küsimus, kes peab lahkuma. Kuna aga inimloomus on kord juba selline, et keegi vabatahtlikult lahkuda ei soovi, on tulemuseks kaevikusõda, kus üksteise poole pillutakse ohtralt verbaalseid granaate. Otsustavat läbimurret ei saavuta keegi.

Muutuste käimatõmbavaks jõuks on teadmine, et vanaviisi edasi minna pole võimalik. Kui see olukord on teadvustatud, muutub ka vaidlus konstruktiivseks ja hakatakse otsima lahendusi, mitte õigustusi. Nagu näha, pole regionaalse haldustemaatikaga seni kuigi kaugele jõutud. Ju siis on vanaviisi veel võimalik hakkama saada. Ent kui kaua?

Meie omavalitsuste ja maavalitsuste süsteem on jäänud toppama eelmisse sajandisse, kuigi vahepeal on aeg kiiresti edasi läinud. Maakondades ning regioonides laiemalt on paljud asjad liikunud isevooluteed, mis paraku pole olnud tihti parim lahendus. Nii on enamik Eesti ametkondi jaganud riigi oma parema äranägemise järgi neljaks piirkonnaks ilma, et kohalikel inimestel ja võimuesindajatel oleks olnud selles osas mingit kaasarääkimisõigust. Et niinimetatud ametkondliku või hiiliva haldusreformi viljad pole alati kõige paremad, sellele viitas oma aastapäevakõnes ka president Toomas Hendrik Ilves. Samuti on haldusreformi vajadust korduvalt rõhutanud riigikontrolör, õiguskantsler, OECD. Jüri Raidla on olukorda, kus suur osa Eesti väikestest omavalitsustest ei suuda oma inimestele avalikke teenuseid kvaliteetselt osutada, nimetanud põhiseadusvastaseks.

Olevik näitab, et täna on võib-olla isegi viimane aeg keskenduda tulevikule. Mõelda sellele, kuidas korraldada Eesti regionaalne haldussüsteem selliseks, et oleks tagatud avaliku teenuse kättesaadavus, selle efektiivsus ja kestlikkus.

Maakond kui regionaalse halduskorralduse süda

Taasiseseisvumisjärgsete aastate jooksul on Eesti praegused 15 maakonda tõestanud oma elujõulisust. Maakond on määrav inimese identiteedi kujundaja ja seejuures tihtipeale palju olulisem kui omavalitsus (kindlasti mitte alati). Sestap on maakonna kui iseseisva üksuse tugevdamine vajalik.

Minu nägemus on, et maakond peaks olema Eesti uue regionaalhalduskorralduse aluseks. Koos 2017. aasta kohalike valimistega võiksid maakonnad võtta üle omavalitsuse ülesanded ja õigused. See ei tähenda, et praegused vallad kaoksid kaduvikku. Tänastest valdadest, kui nad vahepeal ei otsusta ühineda, saaksid reformi tulemusel niinimetatud osavallad.

See looks olukorra, kus üks osa otsusest langetatakse suurvalla ja teine osa osavalla tasandil, sõltuvalt sellest, kuidas on üht või teist valdkonda mõistlik korraldada. Osavalla ülesandeks peaks kindlasti jääma sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamine, lasteaiad, algkoolid, heakord ja nii edasi. Need on teenused, mille kättesaadavus peaks olema inimesele võimalikult lähedal. Peale sotsiaaltöötaja peaks igal osavallal olema ka vallavanem, vallasekretär. Nemad oleksid lüli kohaliku elaniku ja maakonnakeskuses asuva omavalitsuse vahel. Millised ametnikud veel peaksid osavallas tööle jääma, sõltuks kohalikust eripärast ja vajadusest.

Seevastu näiteks arstiabi, põhi- ja gümnaasiumihariduse, ühistranspordi, ehitus- ja planeerimisküsimused ning mitme teise suurema valdkonna korraldamine võiks käia maakondlikul ehk suurvalla tasandil. Maakondlik kohalik omavalitsus oleks võimalik komplekteerida parimate spetsialistidega, kes teenindaksid inimesi nii maakonna keskuses kui ka korraldaksid vastuvõtte osavaldades. Kindlasti ei tohiks seada eesmärki, et uued suurvallad on täpselt tänaste maakondade piires. Siin tuleks vaadata ikka, kus on tõmbekeskused ja millised piirkonnad jäävad selle tõmbekeskuse tagalateks.

2017. aastal toimuvatel kohalike volikogude valimistel peaks jääma mandaadid seniste omavalitsuste piiridesse. See kindlustaks, et igast piirkonnast oleks esindaja volikogus. Et vallavanemale anda tugevam mandaat, võiks vallavanem olla valitud otse rahva poolt, siis ei peaks ta tõmblema poliitika tuultes. Osavallavanema määraks uus valitav volikogu, kuid sama piirkonna saadikutel peaks olema vetoõigus ka esimese kahe kandidaadi puhul. Tegu on sama süsteemiga, mida kasutati maavanema määramisel, kui vetoõigus oli kohalike omavalitsuste liidul. Riigipoolset kontrolli maakondliku omavalitsuse otsuste üle jääks tegema tänane maasekretär oma bürooga, ent maavalitsus lõpetaks praegusel kujul tegevuse, sest nende funktsioonid võtaks üle uus omavalitsus.

Praegustel maavanematel, kes ju nime poolest võiksid või peaksid olema maakonna juhid, pole tegelikult selliseid volitusi. Nad peaksid seaduse järgi tagama maakonna tasakaalustatud arengu, ent vahendeid ei ole neile selleks antud. Kohalikud omavalitsused jällegi osutavad mitmeid avalikke teenuseid, mida oleks mõistlik korraldada maakondlikult, kuid mida ühel või teisel põhjusel ei tehta. Kui ühistranspordi ja tervishoiu korraldamine on Eestis maakonnapõhine, siis samahästi võiks maakonnapõhiselt korraldada ka näiteks gümnaasiumiharidust, tee-ehitust, jäätmekäitlust.

Kuidas täpselt toimuks teenuste jagunemine maakondliku ja osaomavalitsuse vahel, sõltuks kohalikust kokkuleppest. Miks mitte panna maakondades käima omavalitsuse teenusbussid, mis regulaarselt tooks külasse vajalikud ametnikud, nii nagu täna tuuakse külasse posti- ja pangateenused.

Maavalitsuste asemele riigi regionaalsed esindused

Maakondliku omavalitsuse sünni korral lõpetaksid maavalitsused praegusel kujul oma töö ja selle poolt pakutavad teenused liiguksid valdavas osas maakondliku omavalitsuse pädevusse. See aga ei tähenda, et riik kaotaks piirkondades oma esindatuse. Vastupidi: seda peab tugevdama.

Tänase 15 maavalitsuse asemele tuleks luua riigi regionaalsed esindused eesotsas maavanemaga. Kas neid regioone on Eestis neli-viis, rohkem või vähem, tuleb riigil kiirelt otsustada. Oluline on see, et piirkonna juhil oleks reaalne võim ja õigus rääkida valitsuses kaasa piirkonna jaoks tähtsate otsuste tegemisel. Maavanemaga tuleks kooskõlastada kõik tähtsamad otsused, mida riik regioonis planeerib. See looks olukorra, kus ministeeriumid ja riigiametid peaksid oma struktuurimuutuste läbiviimisel arvestama rohkem kohalike oludega, kohaliku regioonijuhi seisukohtadega. Viis aastat peaks olema piisav aeg, et need lahendused ellu viia ja samas ka võimaldama tänastel ametnikel teha otsuseid, kuidas ja kus nad näevad ennast viie aasta pärast.

Välja pakutud lahendus ei tekita juurde uut bürokraatiat ega suurenda riigi halduskoormust. Küll muudaks selle ellurakendamine paljude otsuste tegemise lihtsamaks ja mis peamine – võimaldaks ka edaspidi saada inimestel kvaliteetset avalikku teenust.

Ettekanne Riigikogus

Lugupeetud juhataja head kolleegid

 

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu I lugemine on jõudnud lõpusirgele. On algamas vilgas arutelu, kas valitsuse poolt üleantud järgmise aasta eelarves on arvestatud kõiki olulisi eluvaldkondi ja nende vajadusi. Meie ees ootavad otsused, millistes eluvaldkondades on järgmisel aastal oodata suuremat edasiminekut ja millistes tuleb seda veel oodata.

On päris mitu punkti, mille üle rõõmu tunda, eriti kui arvestada majanduslikku keskkonda, kus Eesti tuleval aastal viibib. Ainuüksi see, et riigi kulutused järgmisel aastal suurenevad, on Euroopa üldise avalike kulutuste kärpimise taustal positiivne fakt. Tänu vastutustundlikule eelarvepoliitikale saame meie, erinevalt suurest osast muust Euroopast, seda endale reaalselt ka lubada. Teisalt ei ole kulutuste suurendamine eesmärk omaette, vaid tuleb hästi järele mõelda, mida me soovime tehtavate väljaminekutega saavutada.

 

 

 

 

 

Mul on siiralt hea meel, et kohalikud omavalitsused võivad järgmisel aastal arvestada investeeringute kasvuga valla- ja linnateedesse

Tegemist on pikemaajalise protsessiga, milles väljendub mitte ainult Riigikogu koalitsiooni, vaid ka opositsiooni tahe.

Leppisime 2011. aastal Riigikogu kõiki fraktsioone hõlmavas omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma ümarlauas kokku, et kütuseaktsiisist tee-ehitusse minevatest summadest tuleb kümnendik eraldada omavalitsustele teede korrashoiuks.

Kui veel eelmisel aastal oli see protsent viis, siis tänavu 6,5 ja vastavalt riigieelarve projektile tõuseb omavalistuste teedele eraldatava raha osakaal järgmisel aastal kümne protsendini. Rahas tähendab see vahendite 60-protsendist tõusu 29,3 miljonile eurole. See võimaldab valdadel suurendada mustkattega sõiduteid ja maakonnakeskustes uuendada auklikke tänavakatteid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Head riigikoguliikmed, meie ülesanne on, et me tasandaksime ebavõrdsust.

 

Täna, Riigikogu juhatusele üleantud avalduse eelnõul olevad 63 toetusallkirja näitab, et parteideülene kokkulepe valitseb ka Eesti põllumeeste toetamise asjus, kes on Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast tuleneva ebavõrdsuse tõttu sunnitud ka järgmisel aastal läbi ajama oluliselt väiksema toetusrahaga, kui nende konkurendid  mujal Euroopas. Jutt käib siseriiklikust otsetoetusest, mida on eelarve eelnõus ette nähtud eraldada 24,3 miljonit eurot ja mis peaks tasandama Euroopa Liidu ebavõrdse toetustepoliitika tagajärgi Eestis.

Me ei tea, millised näevad välja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika toetused aastal 2014, mil algab uus eelarveperspektiiv. Keegi ei tea, sest seda pole veel otsustatud. Ent vähemalt tuleval aastal, mil riigil on veel võimalik oma põllumehi ebavõrdses konkurentsiolukorras  toetada, me ka teeme seda.

Kaalul pole tegelikult ei rohkem ega vähem, kui Eesti kapitalil põhineva põllumajandustootmise eksistents. Pole saladus, et erinevatel põhjustel raskustesse sattunud Eestimaa põllumajandusettevõtted, on meil müüdud välismaalastele, kelle stardipositsioon on tänu nende kodumaal makstavatele toetustele siin parem.

IRL pole välisinvesteeringute vastu, kuid me oleme ka kodumaise kapitali poolt. Oleme selle poolt, et äris, kaasa arvatud põllumajanduses, oleks turuosalistele tagatud võrdsed võimalused. See tähendab, et kui Euroopa Liit ei suuda tagada meie põllumeestele turul võrdseid tingimusi, peame tegema seda ise, kuni saame.

 

 

Oluline signaal pensionäridele on, et pensionid kasvavad.

See punkt riigieelarve eelnõus, ei tohiks samuti erinevate erakondade vahel vastuolusid tekitada. Järgmisel aastal aset leidev pensionide tõus on keskmiselt 5 protsenti. See tõus aitab kaasa pensionäridel võidelda viimase aja elukalliduse kasvuga .

 

Ennustan, et opositsioon hakkab koalitsiooni pensionide tõusu teemal hurjutama, nõudes nende veel suuremat kasvu. Selline retoorika käib poliitilise võitluse juurde. Ent samas teeb see ka kurvaks, sest tegelikult on opositsioonipoliitikuil suurepäraselt teada, milline on majanduslik keskkond, milles me järgmisel aastal elame ja millised on Eesti riigi võimalused.

 

 

Head kolleegid!

 

Tuleb tähele panna, et kuigi praegust valitsust on sarjatud kokkuhoiu ja kärpimise pärast, on tuleva aasta eelarve defitsiidis (0,7 protsenti SKPst) jätkuvalt. Tegelikult elab ka Eesti riik praegu üle oma võimete ja kulutab rohkem, kui maksudena kogub. Mis juhtub siis, kui see praktika kontrolli alt väljub, näeme praegu Kreekas ja Hispaanias, kus valitsus on sunnitud ka pensione kärpima, mida õnneks Eestis pole juhtunud.

 

Mul on hea meel, et järgmise aasta prioriteediks on ka õpetajate, päästjate, kaitseväelaste, politseinike ja meditsiinitöötajate palgatõus ning riigisektoris suureneb solidaarselt palgafond 4,4%. Oluline on ka, et  töötuskindlustuse makse väheneb 3%-le.

 

Mul on hea meel tõdeda, et uue aasta riigieelarve teeb võimalikuks selle, et järgmise aasta sügisest , koos tasuta kõrghariduse reformi rakendumisega, eraldatakse eelarvest vajaduspõhiste õppetoetuste jaoks täiendavad 3,6 miljon eurot ning usun, et  mõne aastaga tõuseb õppetoetuste maht riigieelarvest võrreldes tänavusega kahekordseks. Oluline on teada, et tulevast sügisest saame maksta  kolmandikule tudengitest 135 euro suurust toetusraha kuus.

 

Lisaks sellele jõustub järgmisest aastast vanemapension, suurenevad lastetoetused.

 

Koduomanikele on aga heaks uudiseks, et tulevast aastast kaob kodualune maamaks, mis jätab koduomanikele kätte täiendavad 13 miljon eurot. Samuti eraldab riik täiendavad 10 miljonit eurot kortermajade soojustamiseks. Ei maksa unustada, et korralikult soojustatud korteris on kokkuhoid küttearvetelt kuni 50%.

Head kolleegid, tuliste eelarvevaidluste ajal tuleb meil meeles pidada lihtsat tõsiasja, talupojatarkust, kui soovite:  sotsiaalkulutuste suurenemise aluseks on riigi võime hoida eelarve tasakaalus. Kui on raha, siis saab seda ka kulutada. Ainult nii on võimalik järk-järgult suurendada meie rikkust ja heaolu.

Head eelarve menetlemist!

Koduomanike võit

Riik ei saa olla arvekontor, mis näeb inimestes eeskätt maksumaksjaid.

 

Riigikogus töötatud esimese kolme kuu jooksul on aset leidnud palju Eesti elu mõjutavaid sündmusi, mille seast tõstaksin esile arutelu maamaksu ümber.

Poliitilist sõnasõda on kodualuse maamaksu ümber olnud palju, mistõttu selgitaksin veel kord, miks see otsus on oluline. Väidan, et Eesti inimesed ei ole praegu endale ostetud kodu täisväärtuslikud peremehed. Miks?

 

Aga mõelge: pere ostab endale maa, ehitab sinna kodu, niidab muru, istutab puud-põõsad, lilled; hoiab aia ja koduümbruse korras nii suvel kui talvel, kuid ikka tuleb selle eest maksu maksta. Kas see on õiglane? Minu meelest mitte. Riik ei saa olla arvekontor, mis näeb inimestes eeskätt maksumaksjaid. On vana ütlus, et riik on inimeste jaoks, mitte vastupidi, kuid ikka ja jälle tuleb ette olukordi, kus peab hüüdma: „Stopp!

 

Kui  eelmisel aastal tekkis esimest korda võimalus elamumaamaksu soodustusele, mulle kui selleaegsele vallavolikogu esimehele tundus see olevat mõistlik idee. Olime ka varem teinud oma valla elanikele mitmeid soodustusi ja elamumaa maksust vabastamine oli veel üks võimalus Jõgeva valla elanike maksukoormust vähendada. Nii võttiski Jõgeva vallavolikogu eelmise aasta novembrikuu istungil vastu otsuse, mis muutis senist elamumaa maksustamise korda.  Alates 1. jaanuarist 2011. vabastati elamumaa maksust kõik Jõgeva valla majaomanikud, kes olid rahvastikuregistri järgi sinna sisse kirjutatud ja tegid vastavasisulise avalduse.

IRLi eestvedamisel laieneb see kord 2013. aastast üle Eesti.

 

 

Alates 2013. aastast on inimesed ühest rahalisest koormisest vabad.

 

Teadupärast on maamaks küll riiklik maks, kuid selle suuruse üle otsustab praegu kohalik omavalitsus. Mul hea meel, et nüüd on Riigikogu otsustanud kodualuse maamaksu ajalukku saata terves Eestis ning alates 2013. aastast on inimesed ühest rahalisest koormisest vabad.

Olen selles osas topelt-rõõmus, et mul on olnud võimalik sellise otsuse poolt hääletada kahel korral: nii Jõgeva vallavolikogu esimehena kui ka nüüd Riigikogu liikmena. Eesti kodud vabastatakse maksust!

 

Kodualuse maa vabastamine maamaksust on mitmekihiline otsus. See võimaldab koduomanikel raha kokku hoida, lõpetada nende absurdne
karistamine kodu omamise eest ning aitab kaasa jõuka keskklassi laienemisele.

Kuigi kohati on kodualuse maa eest kasseeritav maamaks suhteliselt väike summa, on küsimus põhimõttes: kas me toetame ja soodustame kodu omamist või mitte?

Eestis elab ligemale 90 protsenti inimestest oma kodus. Näiteks Soomes on vastav näitaja 67 protsenti ja Saksamaal kõigest 42 protsenti.

 

Me oleme koduomanike ühiskond, kus kodu omamine pole mitte jõukate privileeg, vaid rahva loomuomane eluviis.

 

Kodu soetamine on pere üks tähtsamaid otsuseid ning riigi ülesanne on koduomanikke aidata, mitte neid karistada.  See on olnud IRLi seisukoht juba pikemat aega. Parlamendi üle-eelmise koosseisu ajal võeti IRLi algatusel vastu maamaksu seaduse muudatus, millega anti omavalitsustele õigus vabastada maamaksust represseeritud. Paljud vallad ja linnad on seda võimalust ka kasutanud. Parlamendi eelmine koosseis seadustas IRLi ettepanekul omavalitsuste õiguse vabastada koduomanikud maamaksust. Kodualuse maamaksu üleriigiline kaotamine on loogiline jätk varasematele sammudele.

 

 

Kodud peavad olema maksuvabad.

 

Maamaksu kaotamisele avaldas toetust ka Eesti Lasterikaste Perede Liit, kelle avalduses nenditakse, et Eestis on ligemale 12 000 kolme ja enamalapselist perekonda, kelle jaoks on maamaksu kaotamine oluline. Maksumaksjate liit aga rõhutab oma toetusavalduses, et tänapäeva Eestis ei ole inimese kodu juures olev maa ei luksuskaup ega jõukuse näitaja. Kodualuse maamaksu kaotamisele on oma toetust avaldanu korterühistute liit, kes on sellekohase küsitluse teinud ka oma 1400 korteriühistust koosneva liikmeskonna seas. Eelnõud toetab ka Eesti Omanike keskliit, kelle volikogu esimees Anto Arukas andis enne eelnõu vastuvõtmist riigikogu esimehele Ene Ergmale üle rohkem kui 8000 inimese toetusallkirjad.

 

Seadus näeb ette, et alates 1. jaanuarist 2013 kaotatakse Eestis tiheasustatud kohtades kodu maamaks 1500 ruutmeetri ja hajaasustuses kuni kahe hektari ulatuses. Tuleb silmas pidada, et maksust vabastatakse üksnes see elamumaa, millel asub inimese tegelik kodu ehk elamu, mis on rahvastikuregistri andmete järgi maksumaksja elukoht. Seadusemuudatuse tulemusel jääb koduomanikele aastas kätte umbes 17 miljonit eurot.

 

Koalitsioon on  kokku leppinud, et omavalitsused maksu kaotamise tõttu kannatama ei pea ning nende eelarve tulupuudujääk kaetakse riigieelarvest.

 

Tihti küsitakse, kas kodualuse maa maksustamise lõpetamine valmistab ette pinnast kinnisvaramaksule, mida mitmed poliitikud Eestis propageerivad? IRLi selge seisukoht on, et kodud peavad olema maksuvabad.

 

On vana tõde, et Eesti riik algab Eesti kodust ja kui kodus on kõik korras, on see oluliseks eelduseks, et ka riigil läheb hästi.